ul. Kanafojskiego 3, Dom Studenta nr 1, 10-772, Olsztyn, Polska
info@skorpena.pl / akpskorpena@gmail.com

Statut

STATUT AKADEMICKIEGO KLUBU PŁETWONURKÓW
„SKORPENA”

1. Nazwa, siedziba i teren działalności Akademickiego Klubu Płetwonurków „SKORPENA”, zwanym dalej Klub:

 • Klub jest członkiem CMAS,
 • Klub szkoli w organizacji CMAS,
 • Klub jest otwarty na działalność innych organizacji oraz współpracuje z innymi klubami i organizacjami,
 • Adres Klubu:

Akademicki Klub Płetwonurków „Skorpena”
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
10-722 Olsztyn Kortowo DS-1

2. Członkowie i Sympatycy Klubu:

 • Członkiem Klubu jest osoba, która:
  • posiada stopień płetwonurka,
  • opłaca składki członkowskie (patrz: Regulamin Opłacania Składek Członkowskich)
 • Sympatykiem Klubu jest osoba, która:
  • została zarekomendowana przez Zarząd i/lub członka Klubu,

3. Obowiązki:

 • Członka Klubu:
  • przestrzeganie postanowień statutu,
  • przestrzeganie zasad nurkowych organizacji, w której uzyskał stopień nurkowy,
  • branie czynnego udziału w życiu Klubu,
  • regularne opłacanie składek członkowskich (patrz: Regulamin Opłacania Składek Członkowskich).
 • Sympatyka Klubu:
  • przestrzeganie postanowień statutu,
  • branie czynnego udziału w życiu Klubu.

4. Prawa:

 • Członka Klubu:
  • czynne i bierne prawo wyborcze,
  • korzystanie ze sprzętu i pomieszczeń Klubu zgodnie z regulaminem (patrz: Regulamin Wypożyczeń Sprzętu i Klubu),
  • udział w życiu Klubu.
 • Sympatyka Klubu:
  • korzystanie ze sprzętu i pomieszczeń Klubu zgodnie z regulaminem (patrz: Regulamin Wypożyczeń Sprzętu i Klubu),
  • udział w życiu Klubu,
  • dobrowolne opłacanie składek klubowych (bez wpisowego),
  • czynne prawo wyborcze (po uprzednim opłaceniu składek członkowskich).

5. Władze Klubu:

 • Walne zebranie
  • najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu
  • termin walnego zebrania ustala Zarząd, powiadamiając o tym członków co najmniej miesiąc przed planowaną datą Walnego Zebrania,
  • pomiędzy Walnymi Zebraniami władzę sprawuje Zarząd,
  • Walne Zebranie Nadzwyczajne może być zwołane na wniosek Zarządu Klubu i/lub na wniosek 2/3 członków Klubu.
 • Zarząd Klubu:
  • w skład Zarządu wchodzą: Prezes, V-ce Prezes, Skarbnik, Szef Wyszkolenia,
  • jedynym reprezentantem Klubu jest Zarząd Klubu,
  • Zarząd Klubu upoważniony jest do zawieszania członków Klubu do czasu rozpatrzenia sprawy przez Walne Zebranie zwołane w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty zawieszenia,
  • kadencja Zarządu wynosi jeden rok,
  • Zarząd kieruje pracą Klubu i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem,
  • regulaminy wewnętrzne ustala Zarząd,
  • za działalność klubową Zarząd odpowiada przed PTTK KDP,
  • do opieki nad mieniem klubu Zarząd powołuje Bosmana (patrz: Regulamin Pracy Bosmana).
 • Kolegium Instruktorskie:
  • w skład Kolegium Instruktorskiego wchodzą wszyscy Instruktorzy będący członkami Klubu,
  • kolegium pełni funkcję doradczą w sprawach szkoleniowych i sprzętowych,
  • sprawy dotyczące przeprowadzania szkoleń zawarte są w Regulaminie Szkoleń zatwierdzonym przez Zarząd.

6. Komisja Rewizyjna:

 • Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zebranie,
 • W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby: przewodniczący i dwóch
 • członków,
 • Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę na bieżąco,
 • Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi jeden rok.

7. Fundusze:

 • Działalność Klubu finansowana jest ze składek członkowskich, dotacji Uczelni, prac
  podwodnych oraz innych źródeł,
 • Za gospodarkę finansową odpowiada Zarząd,
 • Kontrolę finansową nad pracą Zarządu sprawuje Komisja Rewizyjna.

8. Ordynacja wyborcza:

 • Głosowanie nad Zarządem Klubu jest tajne i dwustopniowe (osobno na Prezesa i osobno na członków Zarządu),
 • Kandydat na Prezesa musi uzyskać minimum 50% głosów +1,
 • Prezes przedstawia kandydatury członków Zarządu,
 • Każdy członek Zarządu musi być zatwierdzony przez Walne Zebranie,
 • Głosowanie nad Komisją Rewizyjną jest tajne i jednostopniowe,
 • Komisja Rewizyjna wyłania spośród siebie przewodniczącego Komisji.